^ Uz augšu
Get Adobe Flash player

Vides novērtējums 2016 / 2017

Stopiņu novada domes PII „Pienenīte”

2016./2017.m.g. darbības programma Ekoskolas programmā

 

Tēma – ūdens

 

VIDES NOVĒRTĒJUMS

Ulbrokas ezera krastā, līdzās zaļu priežu mežam, savu mājvietu radusi Stopiņu novada domes PII „Pienenīte”. Iestāde dibināta 1973.gada 16. oktobrī un šogad atzīmējām tās pastāvēšanas 44 jubileju. Iestāde ir celta trīs kārtās. Pirmais korpuss tika atvērts 1973. gadā, otrais- 1988. gadā, bet jaunā piebūve ar 5 grupām, mūzikas zāli, sporta zāli, ēdamzāli, kabinetiem tika atklāta 2012. gada 31. augustā.  Stopiņu novada domes PII „Pienenīte” realizē vispārizglītojošo pirmsskolas izglītības programmu un speciālās pirmsskolas izglītības programmas ar valodas attīstības traucējumiem un jaukta tipa traucējumiem. Audzēkņu darbošanos un attīstību nodrošina 55 pedagogi un pārējais personāls 51 darbinieks. Šobrīd iestādi apmeklē 427 bērni vecumā no pusotra līdz 7 gadiem.

 

Skolas vide un apkārtne

Pozitīvais

 • Tīrs gaiss, jo mūsu pirmsskolas izglītības iestāde atrodas ārpus

pilsētas, ezera malā.

 • Apkārt pirmsskolas izglītības iestādei aug daudz zaļo augu, koku,

krūmu, vasarā zied skaistas puķu dobes, netālu atrodas priežu mežs.

 • Koku stādīšanas kampaņā , iestādes teritorijā iestādījām kokus, par

kuriem rūpējamies.

 • Ap iestādi ved celiņi.
 • Pie iestādes galvenās ieejas ir velosipēdu novietne.
 • Ir noslēdzies iestādes vecā korpusa siltināšanas

projekts un jauna jumta izbūve. Apkures

sezonā samazinās siltuma zudumi, ko uzskatāmi var redzēt, aprēķinot CO2 kalkulatora rādītājus, un salīdzinot tos ar 2015./2016.m.g.

 • Apkārt iestādei katrai grupai ir savs rotaļu laukums ar nojumi,

kurā var pēc vajadzības arī organizēt āra rotaļnodarbības.

 • Ir uzstādītas 3 jaunas rotaļierīces atbilstoši vecumam.
 • Iestādes vecā korpusa daļā ir atjaunoti pastaigu celiņu.
 • Turpinām makulatūras vākšanu “Izglāb koku”, sadarbībā ar

“Juglas papīrs”

Negatīvais

 • Jāturpina atjaunot zāliens ap iestādi.
 • Pašreiz nav velosipēdu novietnes pie vecā korpusa.
 • Pašreiz nav sporta laukums āra sporta nodarbībām.

Veicamais

 • Aicināsim iestādes vecākus aktīvi piedalīties Stopiņu novada sakopšanas

talkās.

 • Jāturpina atjaunot rotaļu ierīces dažiem grupu laukumiem, kuriem tās ir

nokalpojušas.

 • Turpināt atjaunot dažus soliņus grupu laukumos.
 • Pavasara talkas laikā papildināt  apstādījumus un puķu dobes.
 • Sakārtot iebraucamo ceļu no ezera puses saimnieciskajām vajadzībām.
 • Vecajā korpusā nomainīt žogu apkārt iestādei.
 • Sakārtot un atjaunot vecā korpusa laukumu nojumes.

 

 

 

Enerģija

Pozitīvais

 • Pateicoties vecā korpusa siltināšanas un jumta izbūvei ir

mazāki siltuma zudumi, ko uzskatāmi redzam veicot CO2 aprēķinus.

 • Brīvdienās un dienās, kad āra temperatūra ir augstāka,

tiek samazināta siltuma padeve.

 • Kabineti un grupas ir labi apgaismoti. Visās grupās ir nomainītas

spuldzes pret dienas gaismas spuldzēm atbilstoši likumā noteiktajam.

 • Teritorija ap iestādi ir apgaismota diennakts tumšajā laikā.
 • Vecā korpusa teritorijā ir nomainīts apgaismojums, uzstādīti jauni

apgaismes stabi ar saules baterijām, apgaismes ķermeņi ar LED

apgaismojuma diodēm

 • Apgaismojums ap iestādi izslēdzas automātiski iestājoties

gaismai.

·         Iestādes grupās, un pa visu iestādi ir izvietotas atgādnes “Izslēdz

gaismu”, “Aizgriez krānu”

Negatīvais

·         Vēljoprojām novērojam nelietderīgu elektroenerģijas izmantošanu.

·         Kabinetos, kuros atrodas datori tie ir visai bieži pieslēgti

strāvai un atrodas gaidīšanas režīmā.

Veicamais

 • Turpināt censties pēc iespējas vairāk dienas gaišajā laikā taupīt

elektroenerģiju izslēdzot apgaismojumu kabinetos, gaiteņos.

 • Saimniecības daļas vadītājai turpināt sekot dienas gaišajā laikā, lai būtu

izslēgtas dežūrgaismas grupās un trepēs.

 • Aizejot brīvdienās, atvienot no strāvas datorus, kopētāju,

printerus un citas iekārtas, kuras paliek miega režīmā.

 

 

Atkritumi

Pozitīvais

 • Mūsu pirmsskolas izglītības iestāde un teritorija apkārt iestādei

 ir tīra un sakopta.

 • Jau trešo mācību gadu iestādē šķirojam atkritumus.
 • Turpinām aktīvi runāt, mācīt šķirot atkritumus.
 • Katrā grupā un iestādes gaiteņos ir novietoti atkrituma grozi.
 • Turpinām vākt makulatūru.
 • Iestādes nolietoto elektrotehniku  utilizējam sadarbojoties ar

SIA “BAO”

Negatīvais

 Turpināt sekot , lai katrā grupā tiktu šķiroti atkritumi. Lai katrā

konteinerā tiktu mesti atbilstošie atkritumi.

 

Veicamais

Turpināt radīt izpratni gan iestādes darbiniekiem, gan bērniem

grupās, gan iestādes bērnu vecākiem pareizi šķirot atkritumus!

·         Iestādē izvietot nelielus atkritumu šķirošanas konteinerus.

 

 

TRANSPORTS

Pozitīvais

·         PII „Pienenīte” atrodas pašā novada centrā, kur apkārt ir daudzdzīvokļu

mājas, līdz ar to vecāki var atvest savus bērnus uz PII neizmantojot

transportu.

·         Rīgas satiksmes 51.maršruta autobusa pagarinājums līdz

Ulbrokas vidusskolai, tādējādi arī PII audzēkņu vecāki, var izmantot

sabiedrisko transportu, lai atvestu bērnus uz PII.

·         Ir izveidots un apgaismots gājēju un  veloceliņš no Līgo parka –

Ulbrokas vidusskolai , kas ļauj agrā rudenī, pavasarī doties uz

PII ar velosipēdiem, kā arī ar kājām, kā arī pastaigājoties.

 • Popularizējot veselīgu dzīvesveidu un pārvietošanos nekaitējot dabai,

katru pavasari organizējam kopēju pasākumu ar audzēkņu ģimenēm

Negatīvais

·         Daļu no  PII bērniem vecāki uz PII ved ar personīgo transportu.

Veicamais

 

·         Turpināt salīdzināt iegūtos rezultātus  pētījumam “Kā pārvietojas Tava ģimene?” Pētījuma rezultātus apkopojam un ievietojam iestādes

Ekostendā un iestādes mājaslapā www.ulbroka-pienenite.lv

 

 

 

VESELĪGS DZĪVESVEIDS

Pozitīvais

·         PII  turpina piedalīties  „Piena programmā”.

·         Iestādes medmāsa seko līdzi, lai ir daudzveidīga ēdienkarte un

ēdiens ir  veselīgs, silts un garšīgs.

·         Ēdienkartē regulāri ir dažādu graudaugu putras, salāti, dzērveņu

dzērieni, citronu dzērieni un ķiplokmaizes.

·         PII „Pienenīte” ir 2 sporta zāles, baseins , grupiņas regulāri katru

dienu dodas āra pastaigās, arī mācību ekskursijās, pārgājienos.

·         Pavasarī grupiņas sēj un stāda dažādus garšaugus, vēro to augšanu,

 gatavo salātus mājturības rotaļnodarbībās.

·         Katru sezonu ir kopīgas sporta aktivitātes, stafetes, ziemas

aktivitātes ārā, mācību gada noslēguma aktivitātes ārā.

·         Katrai grupiņai sporta nodarbības ir 2 reizes nedēļā zālē, no vidējā

vecuma katrai grupiņai 2 reizes nedēļā ir peldēšanas nodarbības.

·         Peldēšanas interešu izglītību ir iespējams apmeklēt no 3 gadu

vecuma.

·         Pedagogu kolektīvs jau 4 gadu piedalās „Lattelecom” 6km skrējienā,

un no 2016.gada arī „Nike Riga run” skrējienā.

·         Galdi un krēsli grupiņās ir atbilstoši katra vecuma ergonomiskajām

vajadzībām.

Negatīvais

·         Iestādes āra teritorijā nav sporta laukuma.

·         Ēdienkartē varētu ieviest vēl dažādākus salātus, u.c.

·         Ģimenes neizglīto bērnus par veselīgu dzīvesveidu, negatavo mājās

veselīgu ēdienu.

Veicamais

·         Uzsākt āra sporta laukuma izveidošanu.

·         Izveidot dažādākus āra rotaļu laukuma rīkus.

·         Aktīvāk jāizglīto ģimenes par veselīgu dzīvesveidu ievērošanu.

 

ŪDENS

Pozitīvais

·         Iestādē ir gan aukstais, gan karstais ūdens.

·         Ūdens ir pieejams katrā grupiņā.

·         Baseinā regulāri tiek attīrīts ūdens.

·         Iestāde nodrošina katru grupiņu, darbiniekus ar dzeramo ūdeni.

Negatīvais

Iestāde pērk dzeramo ūdeni plastmasa traukos, tādējādi patērējot

resursus.

Veicamais

·         Padziļināt izpratni par vienkāršiem pasākumiem ūdens patēriņa samazināšanā.

·         Radīt izpratni audzēkņiem un audzēkņu ģimenēm par ūdens resursu taupīšanu un saglabāšanu , domājot par nākotni.

·         Veikt “Aptauju par ūdeni”, lai noskaidrotu audzēkņu ģimeņu paradumus ūdens resursu izmantošanā un taupīšanā.

·          Rezultātus darīt zināmus citiem tādā veidā, kas viņus pārliecinātu mainīt attieksmi.

·         Sadarbojoties ar RTU “Ūdens pētniecības laboratoriju” veikt ūdens analīzi dzeramajam ūdenim, lai pārliecinātos par iespēju to lietot dzeršanai ikdienā.

 

 

MĀCĪBU SATURS

Pozitīvais

·         Tematiskajā mācību satura plānojumā, nedēļas tēmas ir izvirzītas

saistībā ar Ekoskolas tēmām.

·         Radošajos darbos skolotājas izmanto otrreiz lietotus materiālus.

·         Skolotājas iesaista vecākus krāt un nest uz iestādi otrreiz lietotus

materiālus.

·         Ģimenes tiek iesaistītas radošo izstāžu veidošanā par konkrētām

tēmām no otrreiz lietotajiem materiāliem.

·         Turpinām šķirot atkritumus.

·         Iestāde turpina atkritumu šķirošanu.

·         Grupiņās atbilstoši nedēļas tēmām tiek gatavoti salāti, veselīgas

sviestmaizes, cepta maizīte…

·         Katra grupiņa regulāri, katru dienu dodas āra pastaigās.

·         Rīcību dienu nedēļā organizējam Dabas izglītības centra “Meža

māja” izglītojošas nodarbības un sadarbībā ar RTU “Ūdens pētniecības

laboratoriju” nodarbību par ūdens resursu lietošanu un taupīšanu ikdienā.

 

Negatīvais

-

Veicamais

·         Turpināt izglītot bērnus un iestādes darbiniekus par atkritumu

savākšanas, šķirošanas un pārstrādes jautājumiem.

·         Izglītot par šiem jautājumiem arī audzēkņu ģimenes.

·         Organizēt mācību ekskursijas uz muzejiem, izstādēm, ražotnēm un

uzņēmumiem, kuri ir saistīti ar atkritumu šķirošanu, vākšanu un

pārstrādāšanu, u.c. Ekoskolas tēmām.

·         Organizēt un plānot:

-      radošo darbu izstādes par konkrētām tēmām no otrreiz

pārstrādātiem materiāliem.

-      zīmējumu un plakātu, telpisku darbu izstāde par Ekoskolas tēmām.

-      aktivitātes saistībā ar Ekoskolas tēmām.

 

 

Visas tiesības aizsargātas ©   PII "Pienenīte"

Šajā vietnē tiek izmantotas sīkdatnes, kas nepieciešamas lapas darbībai nodrošināšanai un apmeklējuma statistikai. Nekādus personas datus mēs neievācam, neapstrādājam un neuzglabājam. Akceptējot šo vai turpinot pārlūkot, jūs piekrītat mūsu konfidencialitātes politikai.